Административни услуги

Административните услуги, които Община Перник извършва, се предоставят от Център за информационно и административно обслужване.

Център за информационно и административно обслужване

Адрес: Община Перник, град Перник, пк. 2300, пл. „Свети Иван Рилски“ №1А

Имейл: obshtina@pernik.bg

Тел. 076/68 42 83

Факс: 076/60 38 90

Работно време: От 8:00-17:30 без прекъсване

Начин на заявяване на услугата:

 • Лично или чрез упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно, в Център за информационно и административно обслужване, с подаване на писмено заявление по образец;
 • Устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор;
 • По факс: 076 / 60 38 90

Начини за получаване на издадения индивидуален административен акт:

 • Лично или чрез упълномощено лице в Център за информационно и административно обслужване;
 • Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, като заявление декларира че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели;
 • Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
  – като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
  – като вътрешна куриерска пратка;
  – като международна препоръчана пощенска пратка;

Начини на плащане на таксата на заявената от Вас административна услуга:

Начини на плащане:

 • на гише „Каса“ в Център за информационно и административно обслужване;
 • по банкова сметка:
  IBAN: BG49CECB97908460879300
  BIC: CECBBGSF
  „Централна Кооперативна Банка“ АД
 • С платежна карта чрез терминално устройство ПОС в Център за информационно и административно обслужване;

КАО

Нормативни документи

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Административни услуги  Местни данъци и такси

Административно-технически услуги Устройство на територията

Административно-технически услуги в Общинска собственост

Административни услуги Кадастър

Административни услуги Контрол по строителството

Административни услуги Търговия, туризъм, транспорт

Административни услуги Зелена система

Административни услуги Селско стопанство и екология������ � Svejo