Образование

Регистър на детските градини в Община Перник

БЮДЖЕТ

Система за прием на ученици в първи клас – 2020 г.

Работно време на ДГ и филиалите

СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ПЕРНИК (2017 – 2019 г.)

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА:

• ДЕТСКИ ГРАДИНИ – 15
• ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА – 22
от тях:

Обединено училище – 1
Основни училища – 15
Средни училища – 3
Профилирани гимназии – 2
Спортно училище – 1
• ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ – 5
• ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – 2

Община Перник реализира държавната образователна политика на своята територия, като работи за равен достъп до качествени образователни услуги, по-пълен обхват на децата и учениците от 5 до 16 години, подлежащи на задължително образование и създаване на по-добри условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата и учениците.
В дейности по осигуряване и контрол на образованието и предучилищното възпитание, Община Перник винаги се е ръководила от разбирането, че главна ценност в образователната система е детето, респективно – ученикът с неговите потребности за израстване, развитие и обучение.
Основните приоритети на Община Перник за образование и предучилищното възпитание са :
• Подобряване на материалната база в общинската образователна система;
• Реализиране на мерки за енергийна ефективност;
• Работа по намаляване броя на децата от 5 до 16 години не посещаващи детските градини и училища в общината.
• Разширяване обхвата на целодневното обучение на учениците.
• Насърчаване на образователните институции за участия в програми и проекти и партньорства.
• Ефективно взаимодействие на системата с други институции, местни органи на централната власт, бизнеса, синдикални организации и др.;
• Осигуряване на равен достъп до дейности по интереси.
• Повишаване ролята на патриотичното възпитание, съхраняване на традициите и опазване на културно-историческото наследство.
Училищната система в община Перник към настоящият момент отговаря на потребностите и изискванията на децата и учениците за образование.
Професионалните гимназии на територията на община Перник с професиите, които предлагат, осигуряват потребностите на младите хора за образование и реализация и са свързани преди всичко с развитието на икономиката на общината.

Колективен трудов договор за системата на народната просвета 2017

Контакти:
IMAG1783w Юлиана Ефремова
Началник отдел „ОКМДДР“
(+359 76) 68 42 44
obrazovanie@pernik.bgSvejo