Инфраструктура

В община Перник има 24 населени места – 2 града и 22 села. Към нея са присъединени квартал „Черна гора“, отделен от гр. Батановци и признат за отделно населено място през 1991 г., и с. Селищен дол от община Брезник. По осигуреност с ресурси общината попада в първа категория (общо 41 бр.) общини в България, като е на 10-о място по население и на 29-о място по територия. Селищната мрежа е развита основно в равнинната част на общината и по склоновете на ограждащите котловината планини. Средната селищна гъстота – 5 селища на 100 кв. км, е равна на средната за страната. Средно на едно селище се падат 20 кв. км. Средното отстояние (проксимитет) между населените места е 4.7 до 5-8 км, което е добра предпоставка за формиране на жизнена териториално-селищна общност.

От урбанистична гледна точка селищата попадат в шест категории: 1 среден град – Перник; 1 много малък град – Батановци; 3 големи села – Дивотино, Драгичево, Студена; 5 средни села – Кладница, Люлин, Мещица, Рударци, Ярджиловци; 7 малки села – Богданов дол, Боснек, Витановци, Големо Бучино, Кралев дол, Росник, Черна гора; 7 много малки села – Вискяр, Зидарци, Лесковец, Планиница, Радуй, Селищен дол, Чуйпетлово. В близка перспектива не се очаква промяна във функционалния тип на селата в общината.

По административния си статут гр. Перник изпълнява функциите на областен и общински център. Със статута на кметства (над 500 ж.) са 12 села и 1 град.

Село Рударци е оформено като вилна зона с над 3 хил. временно пребиваващи.

По степен на изявеност на икономическите, социалните и инфраструктурните функции община Перник заема важно място в структурата на регионалната и националната селищна мрежа. На нея се пада по-голямата част от населението и територията на област Перник.

Транспортна система. През територията на града преминават автомагистрала Е 79, много първокласни, второкласни и третокласни пътища. В региона се намира един от най-старите търговски пътища на Балканите – София – Солун – Скопие. Реконструкция на пътната мрежа ще се наложи при изграждането на северния вариант на коридор № 8. Поддръжката и реконструкцията на трасето ще усвои част от свободната работна сила.

В градската част е развит тролейбусен и автомобилен транспорт. Пътническите превози се осъществяват преди всичко от общинската транспортна фирма.

Важно стопанско значение имат жп линиите София – Перник – Благоевград – Петрич, София – Перник – Гюешево и др. Перник има стратегически позиции за развитието на трансевропейския коридор № 4.

ВиК. С изключение на едно село – Чуйпетлово, всички останали разполагат с водоснабдителна мрежа. Водоснабдяването на общината и организацията на водопотреблението е на добро ниво.

Състоянието на канализацията и третирането на отпадните води се характеризират с ниска степен на изграденост (предимно в общинския център) и поражда сериозни проблеми.������ � Svejo