Регистър

РЕГИСТЪР НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ОБЛАСТ ПЕРНИК

Всички регистрирани юридически лица с нестопанска цел подлежат на вписване в Централен регистър, които се поддържа от Министерството на правосъдието и е създаден със Закона за юридическите лица с нестопанска цел. По силата на чл. 38 от ЗЮЛНЦ, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено полезна дейност имат право да разходват имуществото си изключително за развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура; подпомагането на социалната интеграция и личностна реализация и защитата на човешките права или на околната среда. Юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено полезна дейност подлежат на регламентирана от Закона по-висока степен на публичен контрол.

Представената тук база данни съдържа преглед на структурата на управление и основната програмна дейност на организациите от нестопанския сектор, регистрирани или работещи на територията на област Перник. Всички данни се предоставени доброволно, по избор и преценка на участвалите в съставянето на базата данни организации. Допитването бе осъществено в периода Октомври 2008 г. – Февруари 2009 г. Базата данни не претендира за изчерпателност и е отворена за актуализация и разширяване.

Подреждането на организациите е извършено по азбучен ред. С цел да се дадат допълнителни възможности за разширяване на активното партньорство с обществения сектор в Регистъра са представени и сдружения на граждани, обединили се по професионален или друг принцип, които не са регистрирани към момента на събиране на информацията.
Svejo