Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

Община Перник уведомява търговците, желаещи да вземат участие на празника посветен на Деня на чешмаростроителя, който ще се проведе на 04.08.2019г. на местността „Мечката” под хижа Славей да подадат заявление в деловодството на общината за издаване на разрешение за извършване на търговска дейност на открито. Таксата за ползване на терени, на които се организират панаири, събори и др. празници е 3.00лв. на кв.м. на ден /IV зона/, съгласно чл.22 /1/ и /4/ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник. За търговци , които имат ТЕЛК -решение размера на таксата се намалява с 50%.

Управителите на фирми е необходимо да приложат :

1.    Заявление за издаване на разрешение за търговска дейност на открито.

2.    Удостоверение за актуално състояние на фирмата от Агенцията по вписванията със срок не по – дълъг от бмесеца от издаването – копие. / Прилага се само, когато не е посочен ЕИК на фирмата/.

3.    Когато има ТЕЛК – решение, копие от него се прилага за сведение и се връща при получаване на разрешението.

Временните търговски съоръжения /сергии и скари/ ще се разполагат по схема, одобрена от Главния архитект. Изискването за скарите е да са на дървени въглища. Един брой място за сергия отговаря на 2 кв.м. /2/1/, а за скара- 20 кв.м. /5/4/м.- в тази квадратура влизат и масите и столовете за сядане/.

Разрешените за продажба стоки са, както следва: ядки, захарни и тестени изделия, варена царевица, имитационна бижутерия, сувенири, детски играчки, скари, безалкохолни напитки и бира.

Забранява се извършването на търговска дейност с промишлени стоки /дрехи, бельо, обувки и др./.

Без издадено разрешение от Община Перник продажбата е незаконна и нарушителите ще се санкционират.

   24.07.2019г.                                                                      Отдел „ОСКТТЗ“

                                                                                       гр. Перник

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с празничния базар за Деня на детето- 01.06.2019г., Община Перник уведомява всички търговци следното:

Заявленията за търговска дейност на открито ще се приемат от 17.05.2019г.

Петната за търговска дейност на открито ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект в района на Двореца на културата.

Таксата за ползване на терени, на които се организират панаири, събори и др. празници е 7.48лв. на кв.м. на ден за I – ва зона, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник. За търговци , които имат ТЕЛК – решение размера на таксата се намалява с 50 %. Да се приложи копие от ТЕЛК – решение. За всеки търговец ще се разрешава не повече от 2бр. петна по 2кв.м .(2/1 м.) за разполагане на сергии и по 1 бр. петно за продажба на скара – 9кв.м. (3/3 м.), поради ограничения брой петна. При поставяне на маси и столове към скарите е необходимо да се упомене допълнителната квадратура в заявлението.

За целта е необходимо управителите на фирми да подадат в деловодството на Община Перник следните документи :

1 .Заявление за издаване на разрешение за търговска дейност на открито .

2.       Удостоверение за актуално състояние на фирмата от Агенцията по вписванията със срок не по- дълъг от 6 месеца от издаването – копие/. Прилага се само когато не е посочен ЕИК на фирмата /.

3.     Когато има ТЕЛК -решение, копие от него се прилага за сведение и се връща при получаване на разрешението.

Разрешените за продажба стоки, са както следва: детски играчки, балони, пуканки, царевица, дребна имитационна бижутерия, скара, захарни и тестени изделия и сувенири.

Забранява се извършването на търговска дейност с промишлени стоки /дрехи, бельо, обувки, чанти и др./.

Без издадено разрешение от Община Перник, продажбата е незаконна и нарушителите ще се санкционират.

16.05.2019г.                                                                        отдел „ ОСКТТЗ ”

гр. Перник

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с ежегодния събор на ж.к. Тева, който се организира на 11.05.2019г., Община Перник уведомява всички търговци следното:

Заявленията за търговска дейност на открито ще се приемат от 24.04.2019г.

Петната за търговска дейност на открито ще се разпределят по схема, одобрена от Гл. архитект. Таксата за ползване на общински терени, на които се организират панаири, събори и др. празници е 3.00 лв. на кв.м. на ден за ж.к.Тева /III зона/, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник. За търговци, които имат ТЕЛК – решение размера на таксата се намалява с 50 %. Да се приложи копие от ТЕЛК – решение. За всеки търговец ще се разрешава не повече от 2бр. петна по 2 кв.м.(2 /1м.). за разполагане на сергии и по 1 бр. петно за продажба на скара – 9кв.м. (3 /3 м), поради ограничения брой петна.

За целта е необходимо управителите на фирми да подат в деловодството на община Перник следните документи :

1.      Заявление за издаване на разрешение за търговска дейност на открито.

2.      Удостоверение за актуално състояние на фирмата от Агенцията по вписванията със срок не по – дълъг от 6 месеца от издаването – копие. / Прилага се само , когато не е посочен ЕИК на фирмата /.

3.      Когато има ТЕЛК- решение, копие от него се прилага за сведение и се връща при получаване на разрешението.

Разрешените за продажба стоки са, както следва: скара, детски играчки, балони, захарни и тестени изделия, дребна имитационна бижутерия, сувенири.

Забранява се извършването на търговска дейност с промишлени стоки /дрехи, бельо, обувки, чанти, чорапи и др/.

Без издадено разрешение от Община Перник продажбата е незаконна и нарушителите ще се санкционират.

23.04.2019г.                                                                Отдел „ ОСКТТЗ ”
гр. Перник

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с ежегодния празничен базар на мартеници, който ще започне от 22.02.2019г. и ще продължи до 01.03.2019г. вкл. Община Перник уведомява всички търговци и производители на мартеници следното:

Петната в ЦГЧ: пл. Кракра- Централна алея, с/у Съдебната палата, кв. Димова махала и кв. Тева ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект. Местата ще отговарят на 2 кв.м. /2/1 м/, с изключение на тези пред Съдебната палата, които ще са по 1/един/ кв.м. За целта е необходимо в заявлението за участие да се посочи в коя част на града ще се извършва продажбата на мартеници. На основание на подаденото заявление се издава разрешение за извършване на търговска дейност на открито и се заплаща такса за ползваната общинска площ- 7.48лв.на кв.м. на ден за ЦГЧ: Централна алея и Съдебна палата и 3.00лв на кв.м. на ден за ж.к. Тева и ж.к. Димова махала, /на осн. чл.22, /1/, /4/, /5/ от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Перник /НОАМТЦУТОП/.

I. Управителите на фирми е необходимо да приложат:

1.    Заявление за издаване на разрешение за търговска дейност на открито.

2.     Удостоверение за актуално състояние на фирмата от Агенцията по вписванията със срок не по дълъг от 6 месеца от издаването-копие. / Прилага се когато не е посочен ЕИК на фирмата /.

И.Когато мартениците са собствено производство се изисква ;

1.Заявление за издаване на разрешение за търговска дейност на открито.

2.     Отразена липса на задължения към МДТ на заявлението.

3.     Когато има ТЕЛК – РЕШЕНИЕ, копие от него се прилага за сведение и се връща при получаване на разрешението.

В заявлението, което се подава в деловодството на Община Перник задължително се посочва периода, за който ще се извършва търговската дейност, в коя част на града ще се продава, ако има ТЕЛК – решение се изписва № на ТЕЛК – решението . Приложеното копие на ТЕЛК – решение се връща при получаване на разрешението.

Едно физическо лице има право да ползва само един брой петно, на което лично да извършва търговска дейност. На търговец с подадено повече от един брой заявления, ще бъде разгледано и удовлетворено само 1бр. заявление.

При продажба на мартеници на територията на км. Изток заявленията се подават в кметството, а за ж.к. Тева и ж.к. Димова махала – в Община Перник.

Без издадено разрешение продажбата е незаконна и при проверка от контролните органи нарушителите ще се санкционират.

Разпределянето на петната ще се извършва по входящия номер на подадените заявления. /Първото заявление за мартеници ще отговаря на Петно №1 по схемата/.

Приемането на заявленията ще започне от 05.02.2019г.

Краен срок за приемане на заявленията- до изчерпване на местата.

гр. Перник                                                                              ОТДЕЛ „ ОСКТТЗ “

01.02.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Перник уведомява търговците, желаещи да вземат участие на празничния базар във връзка с провеждане на „Международния фестивал на маскарадните игри – 2019г.“, за следното:

Приемането на заявления за извършване на търговска дейност на открито ще започне от 07.01.2019г. в деловодството на Община Перник.

Към заявлението е необходимо да се приложи копие от удостоверение за актуално състояние на фирмата от Агенцията по вписванията със срок на валидност – 6 месеца от издаването. Занаятчиите прилагат удостоверение за членство към Занаятчийската камара – копие. За търговци, които имат ТЕЛК – решения размера на таксата се намалява с 50%.Да се приложи копие от ТЕЛК – решение.

Определените дни за извършване на търговска дейност ще бъдат от 25.01.2019г. до 27.01.2019г. включително.

Таксата за ползване на терени, на които се организират панаири, събори и др. празници е в размер на 7.48лв. за кв.м. на ден в ЦГЧ, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник.

Разрешените за продажба стоки са както следва: сувенири, маски и художествени произведения, свързани със спецификата на празника, български знамена, флагчета, захарни изделия /без захарен памук на пл. „Кракра”/, дюнери, палачинки, балони, варена царевица, вино и скари.

Местата за настаняване ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект на Община Перник.

Поради ограничения брой на петната, търговците, извършващи продажба на сувенири, маски, зах. изделия и др. могат да ползват до 3 бр. петна с квадратура: 4 /четири/ кв.м- 2/2м и 2 кв.м. -2/1 м. по схемата, а тези със скара, дюнери и палачинки: 1 бр. петно.

Скарите /шатри / ще са на площ от 20 / двадесет / кв.м. -5/4 като в тази квадратура влиза разполагането на скарата и местата за сядане.

ВАЖНО:

1.3аявления ще се приемат до изчерпване на петната, определени по одобрената схема, но не по – късно от 21.01.2019г. включително.

  1. Разрешението за търговска дейност на открито се получава лично от заявителя срещу представена лична карта или с нотариално заверено пълномощно.

    Заявления за петна за скари не се приемат , поради изчерпване на местата !!!

04.01.2019г                                           ОТДЕЛ „ ОСКТТЗ”������ � Svejo