Конкурси и търгове

2020

9.10.2020 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

25.09.2020 г.

Заповед за отмяна на Т.1 и Т.2 от Заповед №1268/14.09.2020 г.

24.09.2020 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общиска собственост

23.09.2020 г.

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж в недвижим имот – частна общинска собственост

14.09.2020 г.

Заповед за провеждане публичен търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи – автомобили

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

17.08.2020 г.

ЗАПОВЕД  № 1140  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 23 и гл. 9 от Наредба № 8 за общинското имущество на територията на Община Перник и решения с № 202/ 02.07.2020 г. и № 208/ 02.07.2020 г., на Общински съвет – Перник

09.07.2020 г.

Препис от протокол № 4 за резултатите от провеждането на конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел по служебно правоотношение в отдел „Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика“ при община Перник

06.07.2020 г.
Препис-извлечение от протокол № 3 от 06.07.2020 г. на Конкурсна комисия определена със Заповед № 826/12.06.2020 г. на Кмета на Община Перник за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „главен експерт“ в отдел „Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика“ при Община Перник

03.07.2020 г.

Заповед №922 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дърготрайни материални активи (автомобили)

02.07.2020 г.

Система за определяне на резултатите от Комисия за реда за провеждане на конкурсна процедура за държавен служител за заемане на незаета длъжност „главен експерт“ в отдел „Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика“ в Община Перник

Заповед № 922 за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи – автомобили

19.06.2020 г.

Заповед № 863 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

Заповед № 821 от 12.06.2020 за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост.

Препис-извлечение от Протокол № 1 от 17.06.2020 г. на Конкурсна комисия определена със Заповед № 826/12.06.2020 г. на Кмета на Община Перник за провеждане на конкурсна процедура за длъжността „главен експерт“ в отдел „Здравеопазване, спорт, социална и жилищна политика“

09.03.2020 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост

28.02.2020 г.

Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед класиране обект 2021

Заповед класиране обект 2022

Протокол комисия класиране

Договор обект 2021

Договор обект 2022

24.02.2020 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост

20.02.2020 г.

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти, общинска собственост:

2019

19.09.2019г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общинска собственост,

04.09.2019 г.

Заповед № 1408/ 04.09.2019 г

03.09.2019г.

Заповед № 1399 от 03/09/2019

09.08.2019г.

Заповед № 1274, гр. Перник, 09.08.2019 г.

20.06.2019г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост

19.06.2019г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост

30.04.2019г.

Заповед за  търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

22.04.2019г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост

05.04.2019г.

Търгове с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Документи от проведен търг обекти № 1902-с и обект 1903

Открит конкурс за възлагане добив на дървесина обект № 1904

Документи от проведен търг обекти №1904

08.03.2019г.

Съобщение резултати конкурс за Здравен медиатор

08.02.2019г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обект № 1901

Резултати от проведен търг №1901

………

Обявяване на конкурс за избор на „Здравен медиатор “ в Община Перник

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост

2018

17.12.2918 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

13.12.2018г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост

26.11.2018г.

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина, обект 1805, подотдели 100-д, 100-л, 102-г, 102-д, 102-з

Начална страница и съдърж.

Условия за участие, проект договор

Договор

Протокол и заповед класиране

08.11.2018г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общинска собственост – 15 бр. складове в сградата на търговски обект тип „Мархи”

16.10.2018г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост

10.10.2018г.

Открит кокурс за маркиране и сортиментиране обект № 1804

Заповед изпълнител

Протокол

Регистър към протокола

Договор обект 1804 -публикуване

22.08.2017г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост

25.06.2018г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост

22.06.2018г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост 

30.04.2018г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща  дървесина на корен обект  № 1802

10.04.2018г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект общинска собственост

16.03.2018г.

Заповед публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост

06.02.2018г.

Заповед за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти, общинска собственост

02.02.2018г.

Заповед за проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

2017

12.12.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

05.12.2017г.

Конкурс за длъжността – Началник на отдел „Общинска собственост и контрол търговия, транспорт и земеделие” – 1 щ. бр.

30.10.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 21 бр. обекти /терени и павилиони/ – общинска собственост

26.10.2017г.

Заповед за търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

25.10.2017г.

Заповед публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

24.10.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

11.09.2017г.

Заповед за конкурс за длъжността – Началник на отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство”

Конкурс за длъжността „Началник отдел“ на отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство” при Община Перник

04.08.2017г.

Заповед – гл. експерт ЗЖПССД

„Главен експерт“ в отдел „Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности”

14.07.2017г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен обекти № 1703-с и № 1704

Заповед определяне купувач 1703-спротокол 1703-срегистър

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН № 15 /07.08.2017 год.

Заповед определяне купувач 1704протокол 1704регистър

ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН № 16/07.08.2017 год.

Открит конкурс за възлагане добив на дървесина в обект № 1705

Заповед определяне купувач 1705протокол 1705регистър

ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА № 17/07.08.2017г.

06.07.2017г

Заповед №1204/06.07.2017г. за изменения на заповед за търг от 28.06.2017г.

29.06.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

28.06.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

27.06.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост

25.05.2017г.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 12бр. обекти /помещения и павилиони/ – общинска собственост

16.05.2017г.

Заповед № 791/12.05.2017 г. за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на: 1. Център за обществена подкрепа – гр. Перник, ул. „З. Зограф“ № 61– 0.5 щ. бр. 2. Директор на Кризисен център – гр. Перник, ул. „З. Зограф“ № 61 – 0,5 щ. бр.

Oбявление на конкурс за заемане на длъжността Директор на: 1. Център за обществена подкрепа – гр. Перник, ул. „З. Зограф“ № 61– 0.5 щ. бр. 2. Директор на Кризисен център – гр. Перник, ул. „З. Зограф“ № 61 – 0,5 щ. бр.

Заповед за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост������ � Svejo