Обява за изработен проект за изменение на ПУП-ПР по регулационния план на с. Рударци


Община Перник, Област Перник на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР / на част от квартали 43 и 42 по регулационния план на с. Рударци, община Перник, като:        

        С план за регулация  се променя вътрешната регулационна линия между урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІІ-840 в квартал 43 и УПИ ІV-839 в квартал 42.

         В едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”-брой 78 от 04.09.2020 г.  на основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

        Проектът се намира в сградата на общинската администрация гр.Перник, етаж 12, стая 6, сл.тел.№ 076/684-260.Добави в Svejo

 272 преглеждания