Обява за изработен проект за ПУП-ПР и ПЗ


        Община Перник, Област Перник на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на поземлени имоти с идентификатори 55871.509.62 и 55871.509.61 по кадастралната карта на гр. Перник, попадащи в квартали 9151 и 9132 по регулационния план на гр. Перник, кв. „Васил Левски“, като:        

  1. С план за регулация поземлени имоти с идентификатори 55871.509.62 и 55871.509.61 по кадастралната карта на гр. Перник се урегулират, при което се образуват три урегулирани поземлени имоти, както следва: УПИ XI-509.61 и УПИ XII-509.62 в квартал 9151 и УПИ I-509.62 в квартал 9132. Към новообразуваниsт УПИ XI-509.61 се придават 178 кв.м-общинско място, към УПИ XI-509.61.00 се придават 35 кв.м-общинско място и към УПИ I-509.62 се придават 69 кв.м.-общинско място. Променя се регулацията на УПИ VIII „За спорт“ в квартал 9151.
  2. С план за застрояване се определят зони за застрояване в новообразуваните УПИ XI-509.61 и УПИ XII-509.62 в квартал 9151 и УПИ I-509.62 в квартал 9132 с показатели за нискоетажно жилищно застрояване и устройствена зона Жм.

       В едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”-брой 78 от 04.09.2020 г.   на основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

        Проектът се намира в сградата на общинската администрация гр.Перник, етаж 12, стая 6, сл.тел. № 076/684-260.                                             

 

                                                                                                ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯДобави в Svejo

 333 преглеждания