Съобщение за инвестиционно предложение на „МЕЛБОН“ АД за изграждане на производственао-административна сграда


Във връзка с чл. 4, ал.2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, община Перник осигурява обществен достъп до следната информацията – „МЕЛБОН“ АД има инвестиционно предложение за „Изграждане на производственао-административна сграда на „Мелбон“ АД, в ПИ с идентификатор 55871.502.2001, УПИ I, кв. „Кристал, кв. 472, гр. Перник.“

Уведомлението за инвестиционното предложение, заедно с разработена информация по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 23.09.2020г. до 07.10.2020г. в Община Перник, пл.“Св.Иван Рилски“ 1 а , ет.14, ст.4 от 08,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 часа.

В законоустановения срок се приемат писменни възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

 Добави в Svejo

 169 преглеждания