Уведомление за депозирана нова информация от Топлофикация Перник АД за инвестиционното предложение „Добавяне при работата на горивната инсталация ТЕЦ Република за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнително гориво – биомаса“


На основание чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ДВ брой 25/2003 г.), Община Перник

У В Е Д О М Я В А

 Всички заинтересовани физически и юридически лица, че Топлофикация Перник АД за инвестиционното си предложение „Добавяне при работата на горивната инсталация ТЕЦ Република за производство на електрическа и топлинна енергия на допълнително гориво – биомаса“ е депозирало допълнително нова информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда.

Всички, които имат отношение, могат да изразят писмено мнения и становища и да ги внесат в Община Перник и РИОСВ –София.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки ден в периода от 08.10.2020 г. до 21.10.2020 г. в Община Перник, пл.“Св.Иван Рилски“ 1А , ет.14, ст.5 от 08,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 часа.

Главен експерт Аделина Стоянова в отдел „Инвестиции, екология и озеленяване“ в Община Перник, тел.: 076 684 315.

07.10.2020 г. Общинска администрация

 

Информация БиомасаДобави в Svejo

 213 преглеждания