Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Автоборса“ в поземлени имоти с идентификатори №№ 23251.12.2, местност „Рударшница“ и 23251.12.5, местност „Валого“, землището на с.Драгичево, община Перник


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии ( ДВ брой 25 / 2003 г. ), Община Перник

У В Е Д О М Я В А

 Всички заинтересовани физически и юридически лица, че физическо лице С.Л. има инвестиционно предложение за изграждане на „Автоборса“ в поземлени имоти с идентификатори №№ 23251.12.2, местност „Рударшница“ и 23251.12.5, местност „Валого“, землището на с.Драгичево, община Перник.

Всички, които имат отношение, могат да изразят писмено мнения и становища и да ги внесат в Община Перник и РИОСВ –София.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки ден в периода от 07.10.2020 г. до 20.10.2020 г. в Община Перник, пл.“Св.Иван Рилски“ 1А , ет.14, ст.5 от 08,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 часа.

Главен експерт Аделина Стоянова в отдел „Инвестиции, екология и озеленяване“ в Община Перник, тел.: 076 684 315.

06.10.2020 г. Общинска администрация

УведомлениеДобави в Svejo

 158 преглеждания