Проекти


ПРОЕКТ № BG05SFOP001-4.004-0018 „Функциониране на Областен информационен център - Перник през периода 2019-2021 г.“

Проект № BG16RFOP1-1.018-003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“

Проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник“, Договор за БФП №BG16RFOP001-1.018-0004-C01

BG16M1OP002- 5.002-0002-C01 „Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017-2021“

BG16M1OP002- 5.002-0002-C01 „Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017-2021“

BG16M1OP002-5.002-0002 -„Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017-2021“

Проект № BG16RFOP001-8.001-0012-С01 „Техническа помощ за Община Перник“

Проект „Инвестиционна програма за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Перник за периода 2014-2020 г.“

Проект BG16RFOP001-1.018-001 "Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) на ЦДГ №8 "Изворче" и ОДЗ №1 "Миньорче"

Проект "Функциониране на Областен информационен център Перник"

Проект „Подобряване на градска среда в град Перник" чрез изпълнението на обекти: 1. "Благоустрояване на кв.Тева"; 2. "Парк на предизвикателствата в местност Войниковец"; 3. "Мост над река Струма при ул. Струма“

Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Перник“

Проект „Приеми ме 2015“

Проект „Създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Перник"

Проект „Системи за управление на отпадъците – споделен опит и добри практики в трансграничния регион“

Проект „Да не изоставяме нито едно дете!" – разкриване на социални услуги в Перник”

Проект "Зелена и достъпна градска среда"

Проект „Община Перник – ефективна администрация в услуга на обществото”

Проект „Повишаване на професионалната компетентност на служителите на общинска администрация Перник за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията“

В подкрепа на Перник за следващия програмен период

Проект "Подобряване на туристическа атракция - Средновековна крепост "Кракра Пернишки"

Проект: Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник

Областен информационен център

Проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Перник и актуализация на ПУП”

Проект "Възстановяване на проводимостта на река Струма и укрепване на бреговете в района на квартал Бела вода, Община Перник

Проект: "Протегната ръка" - Схема: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”

Проект „Китариада – културна марка за град Перник”.

Проект „Енергийно обновяване на българските домове”

Проект "Дом и бъдеще за децата в риск в община Перник"

Проект „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ - социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Перник”

“Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура”

Проект "Канализация на град Перник"

Проект "Възстановяване на изоставени индустриални зони - ReTInA

Проект "InnoHubs"

В търсене на устойчиви модели: Община Перник-възможности за партньорства с бизнеса

"Укрепване на свлачището в село Планиница"

"Рехабилитация и реконструкция на път PER 1105 Дивотино-Люлин- Големо Бучино, Община Перник" - ДОГОВОР BG 161 PO 001/ 2.1- 02 /2007/ 0 22

 

14.1 регистър проекти
Отчет на проектите по еврофондове – 2007 -2011г.

Контакти:
   Иван Искренов
Началник отдел
„Подготовка и управление на проекти“
(+359 76) 68 42 34
eurointegra@pernik.bg
   Тинка Петрова
Главен експерт
отдел „Подготовка и управление на проекти“
(+359 76) 68 42 70
еurointegra@pernik.bg
   Росица Симеонова
Главен експерт
отдел „Подготовка и управление на проекти“
(+359 76) 68 43 07
еurointegra@pernik.bg
galia    Галина Тодорова
Главен експерт
отдел „Подготовка и управление на проекти“
(+359 76) 68 42 46
еurointegra@pernik.bgSvejo