Социални дейности

Механизъм за лична помощ

НАРЕДБА № РД-07-7 ОТ 28 Ю НИ 2019 Г. ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

Информация

Заявление за включване в МЛП

Заявление за кандидатстване за асистент

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Информация

Заповед Кампания 2020

Необходими документи за кандидатстване по Компонент 1

1. Искане на писмо за подкрепа К1

2. Заявление-физ. лице-К1

3. Заявление-физ. лице-К1

3а. Заявление-юрид. лице-К1

4. Декларация-физ.лице-К1

4а. Декларация-юрид.лице-К1

5. КСС-К1

Необходими документи за кандидатстване по Компонент 2

1. Искане на писмо за подкрепа К2

2. Заявление К2

3. Декларация-физ.лице-К2


„Осигуряване на топъл обяд – 2016г.”, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2014 – 2020г., Операция тип 3: “Осигуряване на топъл обяд”, Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-3.002.


ПРОЕКТ „ДА НЕ ИЗОСТАВЯМЕ НИТО ЕДНО ДЕТЕ! – РАЗКРИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ПЕРНИК“


Проект „Осигуряване на топъл обяд“ Процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05FMOP001-03.01 по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане, Договор BG05FMOP001-03.01-63-С01.

Сектор „Социални дейности“
Направления на работа:
 Разработване на конкретни мерки за реализация на на държавната и общинската социална политика на територията на община Перник
 Реализиране на дейности за осигуряване на достъпни и качествени социални услуги в Община Перник :
 Дневен център за деца с увреждания „Добро сърце“
 Дневен център за деца с увреждания /0-7 г./
 Център за социална рехабилитация и интеграция
 Център за обществена подкрепа
 Център за настаняване от семеен тип за деца /младежи с увреждания
 Център за настаняване от семеен тип за деца /младежи без увреждания
 Център за настаняване от семеен тип за деца /младежи с увреждания, с потребност от постоянна медицинска грижа
 Кризисен център за деца
 Кризисен център за жени и деца, претърпели насилие или жертва на трафик
 Дневен център за възрастни с увреждания
 Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи
 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
 Контрол по спазването на критериите и стандартите на предоставяните социални услуги
 Организиране и координиране на дейностите по реализация и грижата за хора от рисковите целеви групи
 Извършване анализ на потребностите от социални услуги на територията на община Перник и изготвяне на конкретни предложения в тази връзка

Оказване на съдействие на граждани в следните направления:
 Отпускане на еднократни помощи от специален фонд за социални помощи към Община Перник.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Молба – декларация по образец.
2. Служебни бележки за шестмесечните доходи на членовете на семейството издадени от местоработата им, а за пенсионери – издадени служебни бележки от НОИ.
3. Служебна бележка от Дирекция „БТ” за безработни и членове на семейства.
4. Служебна бележка или удостоверение от РЗОК за платено пълно или частично от тях лечение, терапия и медицински изделия.
5. Медицински документи – решения от ТЕЛК, направления, епикризи от болничен престой и лечение, решения от ЛКК, документ за назначена медикаментозна терапия и др.
6. Разходни финансови документи, удостоверяващи заплатени медицински услуги, медикаменти и медицински изделия /фактури придружени с касов бон, банкови преводи и др./
7. Служебна бележка от ДСП за отпуснати помощи.

Отпускане на персонални пенсии
Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Разпореждане от териториалното поделение на НОИ, с което се отказва отпускането на пенсия
3.Служебни бележки за дванадесет месечните доходи на работещите членове на семейството
4. Служебни бележки от Дирекция „БТ“ за безработните членове на семейството
5. Акт за смърт
6. Удостоверение за наследници-оригинал
7. Декларация за семейно и имотно състояние и за годишния доходна член от семейството , включително то друга държава за 12 месеца преди датата на подаване наа заявлението и документите, удостоверяващи този доход /по образец- да се приложи/
8. Декларация от лицето, че получава/ не получава пенсия, изплащана от друга държава
9. Удостоверения за декларирани данни от ТДД- Перник на членовете на семейството
10. Удостверение от учебно заведение

 Учредяване на настойничество и попечителство на лица поставени под пълно или ограничено запрещение съгласно Семейния кодекс- справка LEX.BG
 Изплащане на присъдена издръжка от държавата съгласно НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА НА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА справка LEX.BG

Контакти:

      Име    Телефон / Е-mail         Длъжност
Йордан Стойнев Павлов 076 684250 / y.pavlov@pernik.bg Ресорен Заместник-кмет
Марианна Борисова Асенова 076 684224 / 0885 939349 / m.assenova@pernik.bg Началник отдел „Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности“
Анита Богомилова Сарафска 076 684213 / 0882 383813 / a.sarafska@pernik.bg Главен експерт

„Социални дейности“

Емилия Велинова Янакиева-Иванова 076 684215 / 0884 535474 e.yanakieva@pernik.bg Старши специалист „ПИЦ“ Проект „Осигуряване на топъл обяд“

Еднократни помощи от „Специален фонд за социални помощи от бюджета на Община Перник������ � Svejo