Спорт

Анкета: Проучване на интереса и отношението на гражданите към физическото възпитание и спорта

Регистър на спортните клубове в Община Перник

Нормативна база:

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

Наредба за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри

Контакти:

     Име    Телефон / Е-mail     Длъжност
Мартин Мариов Жлябинков 0899 81 88 15 Секретар на община Перник
Марианна Борисова Асенова 076 684224 / 0885 939349 / m.assenova@pernik.bg Началник отдел „Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности“
Десислава Людмилова Стойова 076 684205 / 0888 470023 / d_stoyova_sport@abv.bg Главен експерт „Спорт“
Svejo