Вътрешни актове

Правилник за вътрешния ред, документооборота, учрежденския архив, административното обслужване и използване на информационните системи в общинската администрация

Етичен кодекс на общинския служител

Заповед №2490/29.12.2015г. относно усъвършенстване на Системата за финансово управление и контрол

ЗАПОВЕД №535/27.03.2015

ЗАПОВЕД №316/26.02.2015

Статут на отдел „Вътрешен одит“ в Община Перник

План за действие на Община Перник за подкрепа на интеграционните политики /2015г.-2017г./

Правилник за организацията и дейността на Областен съвет по наркотични вещества град Перник

Система за провеждане на мониторинг и контрол.

Процедура по извършване на верификации в рамките на всички Оперативни програми.

Вътрешни правила за администриране.

Администратор на изготвената и действаща вътрешно нормативна база.

Актуализирана стратегия на риска на Община Перник.

Заповед за разпоредителите с бюджетни кредити от втора степен.

Процедура за прилагане на механизми за гарантиране на устойчивост,избягване на двойно финансиране и надграждане на резултатите от проекти,финансирани по Оперативните програми.

Процедура при подписването на договори,в изпълнение на дейности по проекти,финансирани чрез оперативни програми със средства на ЕС и други източници на финансиране.������ � Svejo