Здравеопазване

Съобщение Ин Витро 2018г – 1

Съобщение Ин Витро 2018г – 2

Списък на заболявания за 2019 г. на провоимащите болни за изплащане на действително извършени пътни разходи, съгласно чл. 82, ал. 2, т. 9 от Закона за здравето и чл. 21 от Постановление № 344 на Министерски съвет от 21.12.2018 г.

Списък на заболявания за 2018 г. на провоимащите болни за изплащане на действително извършени пътни разходи, съгласно ,чл. 82, ал. 2, т. 9 от Закона за здравето и чл. 22 от Постановление № 332 на Министерски съвет от 22.12.2017 г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ИН ВИТРО

Сектор “Здравеопазване” планира, координира и контролира дейността на медицинските специалисти от здравните кабинети в детските заведения и училищата. Работи в партньорство с държавните и неправителствени организации по проблемите на превенция и промоция на здравето на населението, като приоритет са децата и подрастващите. Здравната политика е насочена към подобряване и укрепване физическото и психическото здраве, изграждане и утвърждаване на здравни навици, формиране на ценности за здравословен начин на живот

На територията та община Перник осъществяват дейност две детски ясли “Здравец” и “Мечо Пух” с капацитет брой деца 130.
Виж тук / от наличната презентация/
– Здравни кабинети в детските заведения и училища
В Целодневните детски градини и Обединени детски заведения, както в общинските и държавни училища здравеопазването е организирано в 47 здравни кабинети, разпределени както следва:
– Училищно здравеопазване – общински и държавни училища – 19 кабинета
– Детско здравеопазване – ОДЗ и ЦДГ – 27 кабинета
– Помощно училище – 1 кабинет.
– Общият брой на медицинските специалисти, работещи в детско и ученическо здравеопазване е 75души.

В здравните кабинети се осъществяват дейности по промоция на здравето на децата и учениците, осъществява се и медицинско обслужване при спешни състояния до пристигане на екипите на спешна медицинска помощ. Провежда се профилактична дейност за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детските заведения и училища.

Здравното образование , физическото развитие и физическата дееспособност на децата и подрастващите са приоритет в работата на медицинския специалист. Възпитанието и утвърждаване на здравословен начин на живот и здравословно хранене са в основата на всяка дейност на специалистите от здравните кабинети.
Здравните кабинети в училищно и детско здравеопазване са създадени на основание чл. 26 от Закона за здравето и функционират на базата на Наредба № 3 от 27.04.2000 г.

Нормативни документи, приложими за Сектор Здравеопазване са:
Закон за здравето
Закон за закрилила на детето
Наредба № 3 от 27.04.2000г. за организацията на здравните кабнети в училищата и детските заведения
Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на деца от 3 до 7 г. в детските заведения
Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за безопасност и качество на храните, предлагани в детските заведения и училища
Наредба № 26 от 18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и млечни кухни
НАРЕДБА № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно

Технолог по хранене
За подпомагане на по-доброто обгрижване на децата в детските заведения, с посока правилно формиране на културата на хранене и здравето на децата, освен ангажимента на медицинските специалисти в Община Перник е назначен и технолог по хранене, който изготвя седмично меню, отговарящо на съответна възрастова група и съобразено с утвърден Рецептурник за здравословно хранене и НАССР система.
Технологът контролира спазването на технологията за приготвяне на храната. В работата си той съблюдава и спазва стриктно утвърдената нормативна уредба, а именно:
Наредба №23 от 19 юли 2005 за физиологичните норми за хранене на населението
Наредба №6 от 10 август 2011г.за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения
Наредба №9 от 16 септември 2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата
Наредба №2 от 07.03.2013г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни

Здравен медиатор
Работата в отдела се подпомага от здравен медиатор. Той е връзката с уязвимите етнически групи и община Перник. Основна дейност е осъществяване интеграционната политика на ромското население.
Здравният медиатор е връзката на ромската общност с държавните институции. В работата си той запознава и формулира проблемите на гражданите, които го търсят за съдействие . Важен момент от работата на здравния медиатор са посещенията на терен в кварталите със ситуирано ромско население.
– Посредничи в процеса на достъп до здравни услуги.
– Оказва помощ на нуждаещите се при комуникация със здравноосигурителната каса.
– Съдейства при изготвяне и получаване на необходимата документация от различни институции.
– Информира и разяснява правата и задълженията на пациента
– Посредничи в работата между ромското население и Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Перник
– Спомага за здравното образоване и създаване на здравни навици на ромското население, чрез организирани срещи и беседи.
– Организира профилактична дейност.

Контакти:

      Име    Телефон / Е-mail      Длъжност
Марианна Борисова Асенова 076 684224 / 0885 939349 m.assenova@pernik.bg Началник отдел „Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности“
Милка Иванова Николова 076 684238 / 0888898975

m.ivanova@pernik.bg

Главен експерт „Здравеопазване“

„Финансово подпомагане на изследвания и процедури на хора с репродуктивни проблеми”

Здравко Огнянов Аргиров 076 684238 / 0899 932923

zdravkoargirov@abv.bg

Здравен медиатор
Татяна Григорова Димитрова- Кирилова 076 684215 / 0884 458 770 / tanqdk@abv.bg Технолог по хранене
Svejo