Жилищна политика

„Жилищна политика“ на отдел „Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности“ е да организира, координира и контролира изпълнението на жилищната политика на Община Перник, включително производствата по картотекиране, изготвяне на списъци и настаняване, както и прекратяване на наемни отношения с некоректни наематели.
Дейността в сектор „Жилищна политика“ е регламентирана в Закона за общинската собственост /ЗОС/ и Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища /НРУУРОЖ/, приeта с Решение № 1147 от 23.07.2015 г. от Общински съвет гр. Перник и са свързани с настаняването в общински жилища за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди.

Необходими документи за кандидатстване за общинско жилище:

1. Заявление до Кмета на Община Перник
2. Декларация по образец /получава се в деловодството на Община Перник/
3. Служебни бележки за доходите на членовете на семейството за 12 месечен срок
4. Удостоверение от Службата по вписванията към Пернишки районен съд за прехвърлени имоти след 02.04.2002 г. за всички членове на семейството
5. Договор за наем / в случаите, когато жилището се обитава при условията на свободно договаряне/
6. Настанителна заповед / в случаите, когато жилището е държавно, общинско или ведомствено/
7. Медицински документи от ТЕЛК или ЛКК / в случаите, когато е налице член от семейството с ТНР/
8. Копие от съдебно решение за развод, ако има такова
9. Служебни бележки за платени: наем, ток, вода и топлоенергия/ в случаите, когато обитаваното жилище е държавно, общинско или ведомствено/
10. Квитанция за платена такса
11. При необходимост се изискват и други документи

Срокът за подаване на документи е 31 октомври за всяка календарна година.
Съгласно чл.10, ал. 1 от НРУУРОЖ, няколко пъти годишно се провеждат заседания на Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Перник, която:
– разглежда внесените документи за кандидатстване за включване в картотека
– Утвърждава окончателния списък за картотека
– Утвърждава окончателния списък на граждани с установени жилищни нужди, които при възможност ще бъдат настанени в общински жилища за отдаване под наем
– разглеждане на заявления и жалби от наематели и граждани

Окончателен списък на картотека за 2019

Списък настаняване 2019

Контакти:

     Име   Телефон / Е-mail        Длъжност
Марианна Борисова Асенова 076 684224 / 0885 939349 m.assenova@pernik.bg Началник отдел „Здравеопазване, жилищна политика, спорт и социални дейности“
Соня Йорданова Атанасова 076 684241 / 0888503768

s.atananasova@pernik.bg

Младши експерт

„Жилищна политика”������ � Svejo